Eesti Vesinikuklaster

Vesinikuorg

Eesti Vesinikuklastri praeguse hetke üheks peamiseks tegevuseesmärgiks on Eestile Vesinikuoru ehk Hydrogen Valley staatuse saamine, et olla esindatud Hydrogen Valley platvormil. Platvorm on Euroopa Liidu Horisont 2020 programmist rahastatud Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH2JU) ja rohepöörde saavutamiseks loodud 22 riiki ning Euroopa Komisjoni ühendav Mission Innovation (MI) ühisinitsiatiiv. Tänaseks on Valley staatus omistatud 36 projektile: https://www.h2v.eu/hydrogen-valleys. Balti riikidest ei ole veel keegi Vesinikuoru staatusega pärjatud ja siin oleks Eestil hea võimalus silma paista.

Vesinikuoru staatuse saamine Eestile kinnitaks regiooni silmapaistvust vesiniku väärtusahelal põhinevate terviklahenduste arendamisel ja oleks kindel kvaliteedimärk, mis suurendaks ühelt poolt meie nähtavust ning aitaks tulevikus kaasata täiendavaid rahastusvõimalusi Euroopa Liidu toetuste ja investeeringute näol.

Vesinikuoru näol luuakse Eestis sisuliselt regionaalne rohevesiniku ökosüsteem ja sellise tervikliku süsteemi väljaarendamine eeldab nii erinevate osapoolte partnerlust ja sidusrühmade koostööd, kui ka tugevat poliitilist toetust ja avalikkuse kaasamist. Tegemist on laiapõhjalise visiooniga kogu Eesti energeetika tulevikust, mille lõppeesmärgiks on vesiniku kui taastuvenergia salvestamise vahendi ja kütuse laialdane kasutuselevõtt Eestis.

Hetkel tegeleb klaster erinevates sektorites tegutsevate osapoolte huvide ja olemasolevate plaanide kaardistamisega rohevesiniku kasutamise terviklahendusteks. Järgmises etapis toimub juba täielikult integreeritud ja toimiva vesinikuoru arutelu ja formuleerimine. Ühendades vesiniku tootmise, jaotamise, ladustamise ja kohaliku lõppkasutuse ehk tarbijad on eesmärgiks näidata, kuidas vesinikuorg saaks vähendada CO2 heitkoguseid ning edendada majanduse arengut. Terviklahenduste teostatavuse analüüsi toetab KIK-i poolt kaasrahastatav projekt kogumahus 44 tuhat eurot.

Vesinikuoru taotlemise protsessist

Käesoleva aasta septembris alustas Eesti Vesinikuklaster konsultatsioone FCH2JU-ga Eesti Vesinikuoru ettevalmistamiseks ja tunnustamiseks.

Vesinikuoru peamisteks iseloomustavateks kriteeriumideks on:

 • Peab katma terve väärtusahela
 • On geograafiliselt piiritletud
 • Asub vähemalt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis
 • On skaalalt suur
 • Katab rohkem kui ühe sektori

Lähtuvalt sellest alustasime konsultatsioone erinevate võimalike vesinikuorust huvitatud osapooltega. Tänaseks oleme viinud läbi mitmeid intervjuusid ning nõupidamisi, s.h. Tallinna ja Tartu terviklahenduste arutamiseks, kus kaardistati plaane 6 teemas:

 • Tootmine
 • Hoiustamine/Transport
 • Tarbimine
 • Väärindamine
 • Arendus
 • Väljaõpe

Konsultatsioonid osapooltega jätkuvad aktiivselt ning esmane Eesti Vesinikuoru eskiis on ette nähtud valmima 20. jaanuariks, 2022.  Sellel päeval on planeeritud kokku kutsuda kõik Vesinikuoru huvilised, et arutada ja saada tagasisidet intervjuude ja arutelude baasil formuleeritud esmasele kavale. Samuti otsustada, milline saab olema Eesti Vesinikuoru organisatsiooniline struktuur.

Analüüsides täna vesinikuorgude platvormil olevat infot näeme, et suurem osa tunnustuse saanud ja platvormil esindatud vesinikuorgudest kasutavad formaalselt registreerimata töögrupi vormi:.

Allikas: https://www.h2v.eu/analysis/statistics/preparation/governance-mechanisms
 1. jaanuari kokkusaamise järgselt saame osapooltega edasi minna taotluse konkretiseerimisega vastavalt FCH2JU detailsele küsimustikule.

Seniks on Vesinikuoru huvilised teretulnud projektiga liituma. Palume oma soovist märku anda e-maili aadressil:  sven.parkel@vesinikuklaster.ee.