Eesti Vesinikuklaster

Meist

Eesti vesinikuklastri visiooniks on:  

• aastaks 2050 on Eesti jõudnud kliimaneutraalsuseni, milles mängivad suurt rolli vesinikul  põhinevad lahendused energeetikasektoris;  

• Eesti on Euroopas silmapaistev tegija uudsete vesinikulahenduste välja töötamisel,  arendamisel ja juurutamisel  

• Vesinikumajandus on muutunud Eestis majanduslikult tasuvaks ettevõtlusvaldkonnaks,  igapäevaelu osaks, mis ei vaja toimimiseks ning kasvuks toetusi.  

Eesti vesinikuklastri tegevusteks on vesiniku tootmise ja rakendamisega seotud info kogumine ja vahendamine, teadlikkuse kasvatamine, avaliku ja erasektori, teadlaste ja ühiskonna ühtne kaasamine ja toetamine, võrgustamine Eestis ja välismaal, sh Eesti vesinikulahenduste toetamine liitumisel Euroopa ja globaalsetesse väärtusahelatesse ja innovatsiooni ökosüsteemi arengu toetamine. Täpsemalt:

• Üldine teavitamine ja info vahendamine. Klastri rolliks on avalikult ja erapooletult teavitada vesinikuga seotud võimalustest Eestis ning toetada ja kaasa mõelda teemades, mis puudutavad vesinikutehnoloogiate kasutamist ja arendamist. 

tuulik

Tegevus hõlmab näiteks osapoolte huvide kaardistamist, infovahetuse ja ürituste korraldamist, kontaktide loomist jms. 

• Panustamine teadus- ja arendusprojektidesse. Vesinikuklaster on infovahetuse keskpunkt, ja on abiks vesinikuprojektide planeerimisel ja nende arendamisel.

artiom-vallat-v38KKZvmT_g-unsplash

• Kompetentside loomise ja (välja)õppe toetamine. Klaster kaardistab Eesti vajadusi valdkondlike spetsialistide järele ning aitab välja töötada arenguplaane valdkondlike kompetentside loomisel ja toomisel Eestisse. 

• Nähtavuse suurendamine. Klaster toob laiemat tähelepanu Eestist ja välismaalt ning aitab mõista paremaid praktikaid ja koondada kogemusi. Klaster panustab vesinikustrateegiate või -teekaartide koostamisse ja toetab tegevuste elluviimise juures. 

• Ettevõtluse arendamine. Vesinikuklaster toetab uute ärimudelite loomist läbi teadmiste ja finantsvahendite koondamise ning Eesti vesinikutehnoloogia ettevõtete liitumist Euroopa ja globaalsete väärtusahelatega. 

• Regionaalarengu toetamine. Vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtt toetab arenguid seotud sektorites, näiteks tark linn, rohetehnoloogiad ja -energeetika, jt.

• Töökohtade loomise soodustamine. Vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtt loob aluse uute kõrge lisandväärtusega töökohtade tekkeks. 

 • Avatud dialoogi soodustamine. Näeme, et Eestis on olemas avaliku sektori huvi, akadeemiline teadmine ja ettevõtete huvi vesinikul põhinevate energialahenduste kasutusele võtmiseks. Klaster tegutseb ühiskonna kaasamisega maandamaks võimalikku vastuseisu, mis uute tehnoloogiate kasutusele võtmisest võib tuleneda. 

• Partnerluse arendamine riigiga. Klaster on oma liikmeid ühendava, nende plaane, ootusi ning võimalusi tundva organisatsioonina tugev partner riigile vesinikustrateegia loomisel ning tegevuste planeerimisel ja ellu viimisel.

Toodud ideede, visiooni ja tegevuste ellu viimiseks on vaja luua võimalused vesinikumajanduse käivitumiseks Eestis. Selleks on vajalik samaaegselt käima panna nii rohevesiniku tootmine kui tarbimine, luua regionaalsed terviklahendused. Klastri oluliseks ülesandeks on ka regionaalsete tegevuste koordineerimine saavutamaks üle-Eestilise vesinikumajanduse käivitumise. Klastriga on teretulnud liituma kõik vesiniktehnoloogiate rakendamisest ja uurimisest huvitatud ettevõtted, asutused ja organisatsioonid. Klastri korraldava partneri ülesandeid täidab Tartu BT Park OÜ. 

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn