Eesti Vesinikuklastri uudiskiri – September 2023

Eesti Vesinikuklastri uudiskiri – September 2023

Head lugejad,

Mul on hea meel tuua teieni esimene Eesti Vesinikuklastri uudiskiri, mille abil hakkame edaspidi vahendama Eestis, Euroopas ja ka laiemalt maailmas toimuvat. Peamiselt puudutab seekordne valik vesinikuorgude ja energiasüsteemide arendamise temaatikaid. 

Lisaks allpool olevatele kokkuvõtetele on meil edasi anda veel üks oluline uudis – Eesti Vesinikuklastri meeskonnaga liitus hiljuti UK-st naasnud Steven Sepp, kel kogemus mitmete energeetikavaldkonnaga seotud projektidega. Steveni rolliks on ellu viia suuremahulise vesinikuoru BalticSeaH2 arendusi ning seeläbi edendada Eesti vesinikumajanduse võimalusi.

Loodan, et käesolevas kirjas pakutav valik on ka teile huvitav lugemine ja ootame teie tagasisidet valitud teemadele.

Kui aga soovite oma vesinikuprojekti tutvustada ja leida koostööpartnereid, olete laiemalt huvitatud vesinikumajanduse käivitamisest Eestis ja Euroopas või on teil huvi klastri tegevustes sisulisemalt kaasa lüüa, ootan teie vastavasisulisi kirju aadressile sven.parkel@vesinikuklaster.ee

Ilusat sügise algust soovides,

Sven Parkel, Eesti Vesinikuklastri tegevjuht

BalticSeaH2 projekt on ametlikult alguse saanud

Juunis algas suuremahuline vesinikuprojekt Läänemere regioonis, mille üheks peamiseks projektipartneriks on Eesti Vesinikuklaster. Viieaastase BalticSeaH2 projekti eesmärk on rajada esimene suuremahuline piiriülene vesinikuorg Euroopas, Lõuna-Soome ja Eesti vahel. Eesmärk on luua Läänemere piirkonnas integreeritud vesinikumajandus, ning edendada CO2 heitkoguste vähendamist ja energiajulgeolekut. Soome ja Eesti vaheline ala on optimaalne asukoht vesinikuturu jaoks. Vajalik infrastruktuur – maagaasitorud, elektrivõrgud ja aktiivne mereliiklus – on Soome lahel juba olemas.

Projektis osaleb 40 partnerit, üheksast riigist, ning Eestist on esindatud: Eesti Vesinikuklaster, Viru Vesinik, Solarstone, Tallinna Linn, PowerUp Technologies, Cybernetica, Hendrikson DGE, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut ja Baltic Innovation Agency.

Energiasüsteemi ümberkujundamine kiireneb paljudes sektorites – Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) 

Taastuvenergia on paljudes riikides jõudnud punkti, kus see on odavam kui fossiilsetest tehnoloogiatest toodetud elekter, ja selle osapool on kasvanud üle 50% pea 30% riikides. Kuid globaalse heitegaaside tootmine endiselt kasvab ja sellel kümnendil on vaja rakendada kõikvõimalikke meetmeid, et limiteerida kliimamuutuse halvimaid tagajärgi. Üks lahendustest on suurendada kollektiivset nõudlust taastuvenergiast ja vähese CO2-heitega energiast toodetud vesinikule.

Viidatud laiapõhjaline ülevaade IEA-lt rohepöörde olukorrast toob esile vajadust kasvatada taastuv- ja vähese CO2 heitega energiast toodetud vesiniku kogust >1Mt 2022 aastal, kuni 70/125Mt 2030. aastaks.

Hydrogen Europe avaldas seisukohad Euroopa Komisjoni vesinikuorgude teekaardist

Värskelt avaldatud dokumendis toetab Hydrogen Europe Euroopa Komisjoni otsust koostada vesinikuorgude teekaart, mis abistab REPower EU kavas seatud eesmärgi saavutamist kahekordistada vesinikorgude arvu Euroopa Liidus aastaks 2025. Hydrogen Europe julgustab jätkama tööd vesinikorgude ülesehitamisel rõhutades järgmisi vajadusi: suurendada teadlikkust kontseptsioonist; seadusandlike ja rahastamisprotsesside lihtsustamine; oskuste arendamise ja projektivahelise sünergiate sihiline rahastamine; vesinikuorgude suurendamine ja ühendamine teiste suurte vesinikuprojektidega.

“Vesinikuorud võivad olla vesinikumajanduse ärimudeli tugevaks demonstreerijateks väga erinevates olukordades ja kontekstides. Oluline on hõlbustada vesinikuorgude loomist nii palju kui võimalik, aidates kaasa vesinikutehnoloogiate laialdasemale tunnustamisele.” – Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen Europe tegevjuht

Energia ülekande süsteemidesse integreeritava vesiniku mõju elektrivõrkudele – Euroopa Komisjon

Aruande pani kokku Euroopa tehnoloogia- ja innovatsiooniplatvorm Nutikad võrgud taastuvenergiale üleminekuks (ETIP Smart Networks for Energy Transition – ETIP SNET), mis uuris põhjalikult vesiniku integreerimise võimalusi energiasüsteemidesse ja selle mõju elektrivõrkudele. Uuring leidis, et vesinikul põhinev energia transpordisüsteem suudab pakkuda paindlikkust, parandada elektrisüsteemi vastupidavust ja energia kättesaadavust. Vesiniku kasutamine tagab taastuvenergia ressursside ja infrastruktuuri optimaalset rakendamist, läbi salvestatud (lühi- ja pikaajalise) vesiniku kasutamise elektritootmises. Selleks on vaja luua terviklik perspektiiv energiasüsteemist Euroopas.

Elektrivõrkudega liitumine tekitab probleeme paljudele taastuvenergia projektidele ja tulevalt tuule ja päikse muutlikkusest, need piirangud üha tõusevad. Vesiniku tootmine leevendab probleemi kahest suunast – esiteks pakub lahenduse kuidas taastuvenergia tootmist tõhusamalt rakendada, ja lisaks kuidas elektrivõrgud saaksid paindlikult ja efektiivselt toimida.

Rohevesiniku väärtusahelad vajavad rahvusvahelisi standardeid ja sertifitseerimisprotsesse – H2Global

Vesinikuturu praegune areng põhineb kasvaval jätkusuutlikkuse vajadusel, kus sertifitseerimine on oluline vahend, mis aitab kaitsta jätkusuutlikkusse tehtud investeeringute väärtust. Sellega aga kaasnevad märkimisväärsed väljakutsed – nimelt rahvusvaheliste ühtlustatud standardite puudumine, ja olemasolevate sertifitseerimisteenuste integreerimine. Vesinikumolekulidel ei ole endal konkreetset “sõrmejälge”, mis sisaldaks teavet selle kohta, kust need pärinevad ja kui jätkusuutlikult need on toodetud. Seetõttu peavad valitsused ja regulaatorid paika panema lahendused mis võimaldaks vesinikuturul demonstreerida jätkusuutlikkust läbipaistvalt ja täpselt. 

Vesinikuprojektides osalevale ettevõttele on sertifitseerimine ülimalt tähtis ja selle protsessi rakendamine peaks olema osa lõplikust investeerimisotsusest, et selgitada kuidas see väärtusahelas rolli mängib ja heitegaaside raporteerimist mõjutab. 

Stargate Hydrogen alustab vesinikuprojektide strateegilist koostööd Milaniga

Stargate Hydrogen ja Milan avaldasid teate kavatsuste protokolli kohta, mille kohaselt on plaanis viia ellu 50-100MW ühisprojekte järgmise seitsme aasta jooksul. Stargate Hydrogen pakub süsteemi määratlemise etapis tehnilist tuge, tagades elektrolüüseri elektroodide sujuva integreerimise Milani vesiniku tootmissüsteemidesse, samal ajal kui Milani pakub oma pädevust süsteemi integreerimise ja sertifitseerimisprotsessi osas. Mõlemad pooled on pühendunud üksteise uuenduslike lahenduste edendamisele, suurendades nende nähtavust ja mõju kiiresti arenevas vesinikutööstuses.

“Meie strateegia osaks on teha koostööd võimekate süsteemiintegraatoritega, et meie uuenduslike elektrolüüsikorstnatega haarata suurem turuosa. Usume kindlalt koostöö jõusse ja oleme pühendunud tugeva ja kestva partnerluse edendamisele Milaniga.“ – Marko Virkebau, Stargate Hydrogen tegevjuht

Euroopa Liit peab oluliselt suurendama puhta energia ülemineku kiirust ja ulatust – McKinsey

Kuigi Euroopa Liit on rakendanud initsiatiive nagu Green Deal (2020) ja Fit for 55 (2021), mis toetavad rohelisele energiale üleminekut, seisab eesmärkide saavutamise ees veel mitmeid raskendavaid faktoreid. Tarneahelate häired, pandeemia püsivad tagajärjed, sõjast põhjustatud energiakriis, inflatsioonisurve ja ebastabiilsus maailmamajanduses on ohustamas energiajulgeolekut. McKinsey toob välja viis tegevusvaldkonda mida EL’i riigid võiksid kaaluda: suuremahuliste ja vastupidavate tarneahelate loomine; energiavõrgu infrastruktuuri väljaehitamine; maakasutuse ja regulatiivsete piirangute ümberhindamine; elektriturgude ümberkujundamine; puhaste tehnoloogiate kättesaadavuse tagamine.

Kuigi artikkel ei uuri detailselt vesiniku rolli puhta energia ülemineku protsessis, mainib tähtsust kasvatada rohevesiniku tootmist ja vesiniku integreerimist Euroopa gaasivõrkudesse.

Kasulikud infoallikad:

Mission Hydrogen – Iganädalased tasuta vesinikuteemalised vebinarid

Hydrogen Europe – Euroopa vesinikuühingu infoportaal

H2 View – Globaalne vesiniku info- ja uudiste portaal

Mission Innovation – Vesinikuorgude infoportaal

BalticSeaH2 – Projekti koduleht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn